Menu

Obec Sivice
ObecSivice

Občanské sdružení TILIA

Bylo registrováno Ministerstvem vnitra pod č.j. VS/1-1/55 587/03-R  na základě zákona č. 83/1990 Sb. Občanskému sdružení TILIA  ( lípa ) bylo přiděleno  IČO 266 45 602.

Vážení občané,

občanské sdružení TILIA ( lípa ) je tu pro Vás, aby Vám  pomohlo řešit Vaše problémy, informovalo občany o  záležitostech, které je zajímají, upozorňovalo na nezákonnosti, 
které se občanů přímo dotýkají a pomohlo řešit záležitosti  občanů. Jsou případy, kdy občané neví jak mohou vyřešit své problémy a nedostává se jim podpory ze strany obce. I na tyto 
případy sdružení chce reagovat, poskytnout informaci, kdo se  jejich problémem má zajímat apod.

Naše občanské sdružení se nechce tvářit, že právě my víme  jak na to, a že známe zaručeně správnou cestu ve vztahu k  přírodě, k ekologii. Nejde nám o návrat o stovky let zpět, ani 
o úzkosti člověka, zda nezašlápl mravence nebo nechal svítit  déle, než bylo skutečně nezbytné .
Nesouhlasíme však s lidskou lhostejností ke všemu, co se nachází  za plotem našeho dvora,  za hranicemi našich bezprostředních  osobních zájmů. Myslíme si, že naše civilizace postrádá 
přirozenost a opravdovost a čím dál méně respektuje lidské  rozměry a  potřeby. Naopak jsou vyvolávány potřeby nové : kup  – spotřebuj – vyhoď a honem utíkej koupit nové. A protože 
tato potřeba nepřináší tolik žádané štěstí,  je tento  cyklus nekonečný. Rádi bychom Vás upozornili, že existují i jiné varianty,  ohleduplnější, a že dobrovolná skromnost není synonymem k  životu v jeskyni.Vždyť člověčí způsoby plýtvání jsou všem  ostatním organizmům neznámé.Rozumnější je v domácnostech  podporovat způsoby hospodaření připomínající fungování  přírodních ekosystémů, než ničit hostitelský organizmus –  přírodu – a tím si připravovat vlastní konec.

Chceme také podporovat účast veřejnosti na řešení ekologických  i sociálních problémů obce Sivice a jeho okolí, souvisejících  zejména s dopravní situací v obci, ochranou obyvatel obce Sivice  před hlukem a znečišťováním ovzduší, ochranou veřejné  zeleně a přírodních hodnot.

RÁDCE OBČANA

Občanské sdružení TILIA (lípa)  Sivice Vám předkládá  praktického rádce v oblasti zeleně , zvířat, vody, ovzduší a  odpadů. V případě, že potřebujete podrobnější informace, nebo 
máte připomínky,  kontaktujte nás na e-mail: tiliacz@atlas.cz  tel.: 603 437 679, fax: 544 226 889.

Zeleň

Kácení
Na základě zákona č.114/1992 Sb. a vyhl. 395/1992 Sb. žádost o  povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník  pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém  dřeviny rostou prostřednictvím žádosti na Obecní úřad.

 • Právnické osoby musí mít  ke kácení dřevin rostoucích  mimo les vždy povolení obce.
 • Fyzické osoby pouze v případě, že se jedná o strom s  obvodem kmene  nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty nad celkovou plochou 40 m2.

Strom ohrožující život nebo majetek

 • oznamte ihned na Obecní úřad.

Odborné posouzení zdravotního stavu stromů, vyčíslení  finanční hodnoty stromů, odborné ošetření stromů

soudní znalci ( seznam na Městském soudu, ul. Rooseveltova 16, tel. 
542 101 111 )- informace podají také : Agentura ochrany přírody a 
krajiny  Lidická 25/27, Brno, tel. 541 321 124, e-mail: brno@nature.cz,

vyčíslení finanční hodnoty provádí také autorizovaní  zahradní architekti, odborné ošetření stromů : informace podá  odbor životního prostředí Městského úřadu Šlapanice, Brno, 
Opuštěná 2, tel. 533 304 111.

Sázení stromů a keřů

na veřejném prostranství se souhlasem majitele pozemku a správců  inženýrských sítí ve vzdálenosti mimo ochranné pásmo  inženýrských sítí.

Je nalezená houba jedlá ?

houbařská poradna Moravského zemského muzea, Biskupský dvůr,  Muzejní 1, Brno tel. 542 321 205/kl.238,poradna : pondělí 9-12 h.,  13-18 h, úterý 9-12 h, 13-16 h. email:vantonin@mzm.cz

Zvířata

Poraněné zvíře

místní veterinární lékař nebo Veterinární a farmaceutická  univerzita Brno – nonstop ambulance Palackého tř. 1/3, Brno, tel. 541 561 111

 • Domácí zvířata – klinika přežvýkavců ( www.vfu.cz ),  klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců tel. 541 562 382
 • Lovná zvěř – ZOO Brno je členem sítě stanic pro  handicapované živočichy, tel. 546 432 311, p. Král, p. Zeller,  Českomoravská myslivecká jednota, Všetečkova 5, Brno, tel. 543  210 308
 • Ptáci – Ptačí centrum, Štěpánská 4b, Brno, tel. 543  239 396, 602 524 228, Agentura ochrany přírody a krajiny – Lidická 25/27,  Brno, tel. 541 321 124, 603 491 621, e-mail: zajicek@brno.nature.cz, ZOO Brno, tel. 546 432 311
 • Dravci a sovy - Ptačí centrum, Štěpánská 4b, Brno, tel.  543 239 396, 602 524 228, p. Machař.
 • Netopýři – ZO ČSOP Veronica, Panská 9, Brno, tel. 542  422 750, Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity Brno,  Kotlářská 2, Brno, tel. 541 129 111, Agentura ochrany přírody a krajiny – Lidická  25/27, Brno, tel. 541 321 124, 603 491 621, ZO ČSOP Veverka, p. Tauš, tel. 549 420 508
 • Ježci – ZO ČSOP Veronica, Panská 9, Brno, tel. 542 422 
  750, ZO ČSOP Atlantida, tel. 543 241 407
 • Plazi – ZOO města Brna, tel.546 432 311, 723 431 726,  
  Agentura ochrany přírody a krajiny – Lidická 25/27, Brno, tel.541 
  321 124, 603 491 621, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 
  Palackého tř.1/3, Brno, tel. 541 562 382
 • Žáby a obojživelníci - Veterinární a farmaceutická 
  univerzita Brno –Palackého tř. 1/3, Brno, tel. 541 562 382,  Agentura ochrany přírody a krajiny – Lidická 25/27, Brno, tel. 541 321 124, 603 491 621, ZO ČSOP Veronica, Panská 9, Brno, tel. 542 422 773,

Máte obavy z roje či hnízda včel nebo vos ?

volejte Hasičský záchranný sbor JmK, tel. 150, nebo Pozořice, 
Velké Lipky 403, tel. 544 226 030, 544 250 222

Nevíte co s uhynulým zvířetem ?

v případě předchozího kontaktu s člověkem nebo při podezření  na nakažlivou chorobu: Krajská veterinární správa, Brno,  Palackého tř. 174, tel. 541 214 578-81,

Placený sběr a svoz, likvidace – fa Agris, s.r.o., Medlov 175,  nonstop služba tel. 543 421 588

Týrání zvířat, trávení, hromadný úhyn ryb

Krajská veterinární správa JmK, inspektorát Brno, Palackého tř.  174, tel. 541 594 461, email: insp.brno.kvsb@icsvscr.cz, Česká  inspekce životního prostředí, odd. ochrany přírody a krajiny,  Lieberzeitova 14, 614 00 Brno,tel. 545 545 111

Hromadný úhyn ryb - Česká inspekce životního prostředí, odd.  ochrany přírody a krajiny, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno, tel. 45  545 111, Moravský rybářský svaz, Ondráčkova 129, Brno –  Líšeň tel. 544 211 459

Voda

Chcete zjistit kvalitu vody ?

aktuální informace o kvalitě vody z vodovodu podá VAS, a.s. , 
Brno, tel. 546 411 012, rozbory vody ve veřejném vodovodu jsou 
zasílány na Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, 
Masarykovo nám. 7, 664 51 Šlapanice, Krajská hygienická stanice 
JmK, Jeřábkova 4, tel. 545 210 386

 • Rozbory vody provádí – Zdravotní ústav 
  (laboratoř), Masná ul. 3a,Brno, tel. 543 423 311,
 • Informace o vhodnosti pitné vody pro kojence – dětský 
  lékař v místě bydliště, Krajská hygienická stanice, JmK, Brno, 
  Jeřábkova 4, tel. 545 210 386-7
 • Informace o kvalitě vody ve studánkách v okolí Brna –  Dům ochránců přírody, RS ČSOP, Panská 9, Brno R. Pecháček,  tel. 542 422 750, e-mail: rscsop.brno@ecn.cz

Uniká voda z prasklého potrubí ? Volejte 544 226 084, 602 586 483

Stali jste se svědky havárie, znečištění vody v potoce, řece 
apod.
volejte: Hasičský záchranný sbor JmK tel. 150 nebo Pozořice, 
Velké Lipky 403, tel. 544 226 030, 544 250 222, nebo Policii ČR tel. 
158, nebo Povodí Moravy, s.p. Vodohospodářský dispečink, Dřevařská 11, 
Brno, tel. 541 211 737, případně ohlaste tuto skutečnost odboru životního prostředí

Městského úřadu Šlapanice, Brno, Opuštěná 2, tel. 533 304 111.

Ovzduší

Občanský zákoník ( zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších  předpisů  zejména § 127  odst. 1 : Vlastník věci se musí  zdržet všeho, čímž by nad míru přiměřenou poměrům 
obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho  práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek  úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho,  že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo  pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy  hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a  tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi ..

Cítíte únik škodlivé látky ( chlóru, čpavku, sirovodíku aj.) ? Volejte Hasičský záchranný sbor JmK tel. 150, nebo Policii ČR, 
tel. 158

Havarijní služba
          Elektro :          840 111 222
          Plyn :               545 211 809
          Voda:               544 226 084, 602 586 483
          Telefon :          13129

Odpady

Důsledné třídění odpadů asi bude do budoucna v civilizovaných  zemích jedinou šancí, jak se jimi nezahltit.

Vytříděný odpad

V obci Sivice lze kdykoliv odevzdat vytříděný odpad tj. sklo,  papír, plasty do připravených nádob na tříděný odpad. Obec  Sivice je zapojena do systému sběru odpadů Ekocom.  Kouzlo 
třídění využitelných složek odpadu je v tom, že firma Ekocom  obci platí podle množství vytříděného odpadu. Odvoz  tříděného odpadu je tedy nesrovnatelně levnější než  netříděného.

Nebezpečné odpady

Baterie všeho druhu, oleje, barvy, ředidla, plechovky od barev,  zářivky,výbojky, kyseliny, zásady, znečištěné hadry,  pesticidy, léky, lepidla, fotochemikálie apod.

Nebezpečný odpad lze odevzdat v rámci mobilního svozu, který  vyhlašuje obec Sivice 2 x do roka. Kromě mobilního svozu lze  odevzdat staré léky ve všech lékárnách.

Co s objemným odpadem ?

Příkladem mobilního odpadu mohou být lednice, sporáky, koberce,  nábytek a jeho části, tabulové sklo, zrcadla, obrazovky,  televizory, monitory, různé přístroje, zařízení apod.

Objemný odpad se nesmí odkládat k nádobám určeným pro běžný  komunální odpad.

Objemný odpad je v naší obci ukládán do kontejneru při mobilním  svozu, který vyhlašuje obec 2 x do roka.

Autovraky

Při odhlašování vozidla na odboru dopravy Městského úřadu  Šlapanice je majitel povinen doložit potvrzení o převzetí a  zneškodnění autovraku specializovanou firmou.

Autovraky lze odevzdat : Remet, s.r.o., Vídeňská 127, tel. 547 214  999

Nevládní organizace

Poradna pro spotřebitele

Poradna SIC SOS tel. 543 255 371, Brno, Křenová 47 , poradna pro  spotřebitele středa, čtvrtek 15 – 17 hod.   e-mail:  brno@spotrebitele.cz, www.spotrebitele.cz , SOS telefon 900 080 808 
( 8Kč/min.)

Ekologický právní servis

Právní poradenství v oblasti ochrany životního prostředí, 
Bratislavská 31, Brno, tel. 545 214 431

Ekologická poradna Veronica

Tel. 542 422 751, e-mail: veronica@ecn.cz, www.veronica.cz, informace 
o životním prostředí,, spotřebitelské informace

Část údajů byla zpracována na základě informací ekologické 
poradny Veronica

EKOZNAČKY - více informací

 

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Hlášení závad

Hlášení závad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:308
TÝDEN:1809
CELKEM:392766

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů